Vragen

Onderstaand de vakantieroosters van onze vestigingen in de vier plaatsen:

Share

U kunt hierover meer lezen in het document FAQ Vragen overgang Wet Kinderopvang (pdf).

Share

De plaatsingsovereenkomst loopt door tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt, of de dag voor uw kind 13 jaar wordt. Ook als deze dag in een schoolvakantie valt. En zolang de plaatsingsovereenkomst loopt, ontvangt u van ons een factuur.

Overigens zijn alle schoolvakanties natuurlijk verrekend in onze prijs.

Share

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor een peuterspeelzaal of peuteropvang loopt automatisch af op de dag dat uw kind 4 jaar wordt. U hoeft de plaats dus niet op te zeggen.

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor buitenschoolse opvang loopt automatisch af op de dag vóór uw kind 13 jaar wordt. Ook deze plaats hoeft u dus niet op te zeggen.

Share

Opzeggen van de plaats is zeker niet verplicht. En als u zeker wilt zijn van een plekje voor uw kind bij terugkomst, kunt u de plaats beter behouden. Wij kunnen u namelijk niet garanderen dat er op de locatie van uw keuze nog plaats is tegen de tijd dat jullie terugkomen. U en uw kind komen dan dus eventueel opnieuw op de wachtlijst te staan.

Share

Uitbreiding van het aantal dagdelen kunt u aanvragen via klantenservice@splopvang.nl.

Wilt u de peuterplaats geheel of gedeeltelijk opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Opzeggen moet schriftelijk en kan per e-mail naar klantenservice@splopvang.nl, of per brief naar Lorentzkade 15 a, 2313 GB Leiden. U kunt ook een opzeggingsformulier vragen aan de groepsleiding en dit opsturen naar het laatste adres.

De opzegtermijn gaat in op de dag van ontvangst van uw opzegging.

Share

Voor het treffen van een betalingsregeling kunt u contact opnemen met onze klantenservice via tel. 088-3043043 of mail: klantenservice@splopvang.nl.

Share

U kunt contact opnemen met onze klantenservice via tel. 088-3043043 of mail: klantenservice@splopvang.nl. De klantenservicemedewerker zal u een formulier mailen of sturen, waarin u de machtiging tot automatische incasso kunt afgeven.

Share

De schoolvakanties en alle feest- en sluitingsdagen van onze locaties zijn verrekend in de prijs. Hierdoor betaalt u elke maand hetzelfde bedrag.

Share

Als u een laag inkomen heeft (en u, in geval van peuteropvang of BSO, niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag) dan kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

In de gemeente Leiden kunt u hier bijzondere bijstand aanvragen.

In de Bollenstreek kunt u hier bijzondere bijstand aanvragen.

Share

Voor een gesubsidieerde plaats op een peuterspeelzaal moet u als ouder een ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdrage wordt door ons bepaald aan de hand van uw verzamelinkomen. Hoe wij dit allemaal precies berekenen vindt u in onze Handleiding berekening ouderbijdrage en de Ouderbijdragetabel.

Als uw bijdrage hoger uitvalt dan u verwacht had, kan het zijn dat wij uw inkomensgegevens niet, of niet volledig hebben ontvangen. U bent dan in de hoogste categorie van de Ouderbijdragentabel ingedeeld. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice via 088 3043043 of klantenservice@splopvang.nl.

Mocht u het niet eens zijn met het inkomen dat wij hebben vastgesteld, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 088 3043043 ofklantenservice@splopvang.nl.

Share

Dan ontvangen wij graag van u de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting, of een overzicht of verklaring van accountant of boekhouder.

Share

Wij stellen uw ouderbijdrage eenmalig vast op het moment dat uw kind geplaatst wordt op een peuterspeelzaal, peuteropvang of BSO. Deze ouderbijdrage betaalt u vervolgens tot de einddatum van de plaatsing, meestal wanneer uw kind 4 (in het geval van peuterspeelzaal of peuteropvang) of 13 (in het geval van BSO) jaar wordt.

Alleen als er bij ons een tweede of volgend kind van u wordt geplaatst, stellen wij uw maandinkomen en ouderbijdrage opnieuw vast, en geldt dit vanaf dat moment ook voor uw eerste kind.

Share

De bijdrage die u moet betalen voor uw kind wordt bepaald aan de hand van uw verzamelinkomen. De hoogte van de bijdrage kunt u vinden in de Ouderbijdragetabel, onder tarieven.

Share

Op onze peuterspeelzalen in Leiden heeft iedereen recht op een gesubsidieerde plaats, ongeacht of u één- of tweeverdiener bent.

Maar dit geldt niet voor onze Leidse peuteropvang-locaties. Deze locaties hebben geen gesubsidieerde plaatsen, omdat ouders hier eventueel recht hebben op kinderopvangtoeslag. Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u nakijken op de website van de Belastingdienst.

Onze peuterspeelzalen in Hillegom hebben alleen maar gesubsidieerde plaatsen. U komt hier dus automatisch in aanmerking voor.

Op onze locaties in Noordwijk en Lisse komt u alleen in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats op een peuterspeelzaal als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u nakijken op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie vindt u op onze pagina Tarieven.

Share

Uw kind is natuurlijk het snelst aan de beurt bij een locatie waar op dit moment geen wachtlijst is. Onze klantenservicemedewerker kan u vertellen welke locaties dit zijn. Neem contact op via telefoon 088 3043043 of mail: klantenservice@splopvang.nl.

Is uw keuze toch gevallen op een locatie die wel een wachtlijst heeft (omdat deze bijvoorbeeld het dichtst bij u in de buurt is), dan is het voor ons moeilijk in te schatten waar uw kind het snelst aan de beurt is. Wachtlijsten variëren namelijk in lengte, afhankelijk van de locatie, de leeftijd van uw kind, de leeftijd van de andere kinderen op de groep en wachtlijst, en de dagen van uw voorkeur.

En ook onze voorrangsregels hebben invloed op de wachtlijsten van onze locaties:

 1. Sociaal Medische Indicatie: kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, worden bovenaan de wachtlijst geplaatst.
 2. Wisseling van dagen, groep of locatie, of uitbreiding van de plaats: wanneer ouders van reeds geplaatste kinderen, om welke reden dan ook, graag ruilen van dag, groep of locatie, of de plaats willen uitbreiden met een extra dag, dan krijgen zij voorrang op nieuwe klanten/kinderen.
 3. Tweede kinderen of volgende kinderen: broertjes en zusjes van een reeds geplaatst kind, krijgen voorrang.
 4. Verhuizing: als een gezin verhuist naar een andere wijk of gemeente, dan kan de peuterspeelzaal mee verhuizen.
 5. Kinderen die deelnemen aan programma’s van JES Rijnland.
 6. Geheel nieuwe plaatsing: wanneer op de wachtlijst geen kinderen met voorrang staan, worden kinderen van de reguliere wachtlijst geplaatst. De gewenste startdatum en inschrijfdatum zijn dan bepalend voor de volgorde op die wachtlijst.

Vanwege al deze factoren is het voor ons moeilijk om een indicatie te geven van uw wachttijd.

Share

Of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag hangt af van uw situatie. Bijna alle tweeverdieners en alleenstaande, werkende of studerende ouders (en sommige uitkeringsgerechtigden) komen hiervoor in aanmerking. U kunt dit nakijken op de website van de Belastingdienst.

Share

Dat hangt af van waar u woont, welke locatie u kiest, het aantal gewenste dagen, uw inkomen en of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Dit wordt uitgelegd op de pagina Tarieven.

Share

U kunt uw kind vanaf de geboorte vrijblijvend inschrijven via de ouderlogin op onze website. Deze inschrijving kost niets en verplicht u tot niets. Uw kind wordt op de wachtlijst geregistreerd bij de locatie(s) en op de dagdelen van uw keuze. Alle kinderen worden minimaal met 1-jarige leeftijd op de wachtlijst geregistreerd. Mocht uw voorkeur voor locatie(s) en/of dagdelen veranderen, dan kunt u uw inschrijving op de wachtlijst altijd aanpassen door in te loggen via de ouderlogin met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Eventueel kunt u contact opnemen met de Klantenservice via telefoonnummer 088-3043043 of e-mail: klantenservice@splopvang.nl.

Share

Informatie over het inschrijven en vervolgens plaatsen van uw kind in een peuterspeelzaal, peuteropvang of BSO vindt u in ons document Inschrijving en plaatsing.

Share

Hoelang u en uw kind moeten wachten op een plekje, is voor ons moeilijk te zeggen. Dit hangt namelijk af van de locatie, de leeftijd van uw kind, de leeftijd van de andere kinderen op de groep en wachtlijst, de dagen van uw voorkeur en onze voorrangsregels.

Onze voorrangsregels zijn:

 1. Sociaal Medische Indicatie: kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, worden bovenaan de wachtlijst geplaatst.
 2. Wisseling van dagen, groep of locatie, of uitbreiding van de plaats: wanneer ouders van reeds geplaatste kinderen, om welke reden dan ook, graag ruilen van dag, groep of locatie, of de plaats willen uitbreiden met een extra dag, dan krijgen zij voorrang op nieuwe klanten/kinderen.
 3. Tweede kinderen of volgende kinderen: broertjes en zusjes van een reeds geplaatst kind, krijgen voorrang.
 4. Verhuizing: als een gezin verhuist naar een andere wijk of gemeente, dan kan de peuterspeelzaal mee verhuizen.
 5. Kinderen die deelnemen aan programma’s van JES Rijnland.
 6. Geheel nieuwe plaatsing: wanneer op de wachtlijst geen kinderen met voorrang staan, worden kinderen van de reguliere wachtlijst geplaatst. De gewenste startdatum en inschrijfdatum zijn dan bepalend voor de volgorde op die wachtlijst.

Vanwege al deze factoren is het voor ons moeilijk om een indicatie te geven van uw wachttijd.

Share

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan: 088 3043043.

Share