Vragen

Deze vindt u op de pagina ‘Vraag en antwoord coronavirus en kinderopvang‘ op deze website.

Wij doen altijd onze uiterste best om bso’s te openen tijdens stakingsdagen. Dit is echter niet standaard.

Ga er daarom altijd vanuit dat stakingsdagen niet worden opgevangen. Wij laten u het altijd zo snel mogelijk weten als de bso extra open gaat.

Alle wijzigingen over de plaatsing van uw kind kunt u doorgeven via Kindplanner of via de klantenservice: 088 – 304 304 3 of klantenservice@splopvang.nl.

Pedagogisch medewerkers kunnen geen wijzigingen doen in het systeem.

Wij plannen onze studiedagen op woensdagmiddag. Daardoor heeft het enkel invloed op de opening van bso’s.

SPL/SJWB sluiten de bso maximaal één keer per jaar voor een studiedag voor pedagogisch medewerkers. Dit laten we minimaal drie maanden vooraf weten.

Ja, op de meeste studiedagen van de aangesloten school is de bso de gehele dag open. In uw pakket zijn twee studiedagen per schooljaar opgenomen.

Op officieel erkende feestdagen zijn we gesloten. Op alle andere dagen gaan de locaties open bij minimaal vier aanwezige kinderen op één dag.

De pedagogisch medewerkers krijgen op deze dagen uiteraard gewoon hun salaris. De overheid heeft uw kinderopvangtoeslag hierop al berekend.

Op de peuterspeelzalen van SPL werken we met vaste groepen, dat geeft rust voor elk kind. Ruilen van de standaard dagen kan daarom niet.

Zit uw kind op peuteropvang Morgenster of ‘t Wakertje van SJWB? Dan is ruilen wél maximaal 6 keer per jaar wel mogelijk. Hiervoor doet u een verzoek via Kindplanner of de klantenservice.

Ruilen van officieel erkende feestdagen is nooit mogelijk.

Dit vindt u bij de locatie in de linkerzijbalk.

Het is op de peuterspeelzalen in Leiden niet mogelijk om een extra, incidenteel dagdeel af te nemen of te ruilen.

Vaste groepen zijn belangrijk voor kinderen. Een vaste groep biedt veiligheid en duidelijkheid voor hen en zorgt voor continuïteit. Vaste groepen zijn ook een voorwaarde bij het bieden van een goed VVE-aanbod op de groepen. De pedagogisch medewerkers stemmen hun aanbod namelijk af op de kinderen die op de verschillende dagen op de groepen aanwezig zijn. Zo kunnen wij ouders een goed aanbod bieden op de groepen.

Uitzondering daarbij is de peuteropvang Gouden Poort in Leiden. Hier is het afnemen van extra incidentele dagdelen en ruildagen wél mogelijk. Dit geldt ook voor onze peuterspeelzalen en peuteropvang in Lisse en Noordwijk.

De plaatsingsovereenkomst loopt door tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt, of de dag voor uw kind 13 jaar wordt. Ook als deze dag in een schoolvakantie valt. En zolang de plaatsingsovereenkomst loopt, ontvangt u van ons een factuur.

Overigens zijn alle schoolvakanties natuurlijk verrekend in onze prijs.

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor een peuterspeelzaal of peuteropvang loopt automatisch af op de dag vóór uw kind 4 jaar wordt. U hoeft de plaats dus niet op te zeggen.

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor buitenschoolse opvang loopt automatisch af op de dag vóór uw kind 13 jaar wordt. Ook deze plaats hoeft u dus niet op te zeggen.

Opzeggen van de plaats is zeker niet verplicht. En als u zeker wilt zijn van een plekje voor uw kind bij terugkomst, kunt u de plaats beter behouden. Wij kunnen u namelijk niet garanderen dat er op de locatie van uw keuze nog plaats is tegen de tijd dat jullie terugkomen. U en uw kind komen dan dus eventueel opnieuw op de wachtlijst te staan.

Uitbreiding van het aantal dagdelen kunt u aanvragen via de ouderlogin of klantenservice@splopvang.nl.

Wilt u de plaats opzeggen, dan geldt er een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en kan per e-mail naar klantenservice@splopvang.nl, of per brief naar Rooseveltstraat 12, 2321 BM Leiden. 

De opzegtermijn gaat in op de dag van ontvangst van uw opzegging.

Voor het treffen van een betalingsregeling, kunt u contact opnemen met onze medewerker Debiteurenbeheer via tel. 088-3043007 op dinsdag, donderdag en vrijdag

of per email: burg@splopvang.nl.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice via tel. 088-3043043 of mail: klantenservice@splopvang.nl. De klantenservicemedewerker zal u een formulier mailen of sturen, waarin u de machtiging tot automatische incasso kunt afgeven.

De schoolvakanties en alle feestdagen van onze locaties zijn verrekend in de prijs. Hierdoor betaalt u elke maand hetzelfde bedrag.

De prijs van onze peuterspeelzalen en peuteropvang, is berekend naar 40 weken per jaar, dus zonder de 12 weken vakantie, maar verdeeld over 12 maanden.

U ontvangt hierdoor dus ook in de vakanties een factuur.

Als u een laag inkomen heeft (en u, in geval van peuteropvang of BSO, niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag) dan kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

In de gemeente Leiden kunt u hier bijzondere bijstand aanvragen.

In de Bollenstreek kunt u hier bijzondere bijstand aanvragen.

Voor een gesubsidieerde plaats op een peuterspeelzaal moet u als ouder een ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdrage wordt door ons bepaald aan de hand van 3 opeenvolgende maandelijkse salaris- of uitkeringsstroken of uw verzamelinkomen via een definitieve belastingaanslag of inkomensverklaring.  Er wordt uitgegaan van het bruto inkomen, inclusief bonus, 13e maand, eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. Indien u veel overwerkt, rekenen wij het gemiddelde hierbij op. In de Ouderbijdragetabel (zie tarieven) kunt u een indicatie krijgen over de hoogte van het maandelijks te betalen bedrag.

Als uw bijdrage hoger uitvalt dan u verwacht had, kan het zijn dat wij uw inkomensgegevens niet, of niet volledig hebben ontvangen. U bent dan in de hoogste categorie van de Ouderbijdragetabel ingedeeld. Zorgt u er dan voor dat wij uw volledige inkomensgegevens ontvangen. In de maand na ontvangst van uw inkomensgegevens, zal de factuur worden aangepast.

Mocht u het niet eens zijn met het inkomen dat wij hebben vastgesteld, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 088 3043043 of klantenservice@splopvang.nl.

Dan ontvangen wij graag van u de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting, of een overzicht of verklaring van accountant of boekhouder.

Wij stellen uw ouderbijdrage eenmalig vast op het moment dat uw kind geplaatst wordt op een peuterspeelzaal, peuteropvang of BSO. Deze ouderbijdrage betaalt u vervolgens tot de einddatum van de plaatsing, meestal wanneer uw kind 4 jaar (in het geval van peuterspeelzaal of peuteropvang) of 13 jaar (in het geval van BSO) wordt.

Alleen als er bij ons een tweede of volgend kind van u wordt geplaatst, stellen wij uw maandinkomen en ouderbijdrage opnieuw vast, en geldt dit vanaf dat moment ook voor uw eerste kind.

Deze ouderbijdrage wordt door ons bepaald aan de hand van 3 opeenvolgende maandelijkse salaris- of uitkeringsstroken of uw verzamelinkomen via een definitieve belastingaanslag of inkomensverklaring.  

Er wordt uitgegaan van het bruto inkomen, inclusief bonus, 13e maand, eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. Indien u veel overwerkt, rekenen wij het gemiddelde hierbij op. In de Ouderbijdragetabel (zie tarieven) kunt u een indicatie krijgen over de hoogte van het maandelijks te betalen bedrag.

Of u in aanmerking komt voor een gesubsidieerde plaats hangt af van of u een uitkering heeft of één- of tweeverdiener bent.

Werkt u niet en heeft u een uitkering of bent u éénverdiener, dan is het mogelijk om een gesubsidieerde plaats te krijgen. Dit geldt voor al onze peuterspeelzalen in Leiden, Lisse en Noordwijk.

Bent u tweeverdiener, dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en kunt u geen gesubsidieerde plaats krijgen.

Alleen peuteropvang Gouden Poort in Leiden heeft geen gesubsidieerde plaatsen; ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen hier een plaats voor hun kind(eren) afnemen.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u nakijken op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie vindt u op onze pagina Tarieven.

Uw kind is natuurlijk het snelst aan de beurt bij een locatie waar op dit moment geen wachtlijst is. Onze klantenservicemedewerker kan u vertellen welke locaties dit zijn. Neem contact op via telefoon 088 3043043 of mail: klantenservice@splopvang.nl.

Is uw keuze toch gevallen op een locatie die wel een wachtlijst heeft (omdat deze bijvoorbeeld het dichtst bij u in de buurt zit), dan is het voor ons moeilijk in te schatten wanneer uw kind het snelst aan de beurt is. Wachtlijsten variëren namelijk in lengte, afhankelijk van de locatie, de leeftijd van uw kind, de leeftijd van de andere kinderen op de groep en wachtlijst, en de dagen van uw voorkeur.

En ook onze voorrangsregels hebben invloed op de wachtlijsten van onze locaties:

 1. Sociaal Medische Indicatie: kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, worden bovenaan de wachtlijst geplaatst.
 2. Wisseling van dagen, groep of locatie, of uitbreiding van de plaats: wanneer ouders van reeds geplaatste kinderen, om welke reden dan ook, graag ruilen van dag, groep of locatie, of de plaats willen uitbreiden met een extra dag, dan krijgen zij voorrang op nieuwe klanten/kinderen.
 3. Tweede kinderen of volgende kinderen: wanneer ouders van een reeds geplaatst kind een tweede kind krijgen (of meer), dan geven wij dit kind/deze kinderen voorrang, mits het eerste kind nog op de peuterspeelzaal zit.
 4. Kinderen die deelnemen aan programma’s van JES Rijnland.
 5. Geheel nieuwe plaatsing: wanneer op de wachtlijst geen kinderen met voorrang staan, worden kinderen van de reguliere wachtlijst geplaatst. De gewenste startdatum en inschrijfdatum zijn dan bepalend voor de volgorde op die wachtlijst.

Vanwege al deze factoren is het voor ons moeilijk om een indicatie te geven van uw wachttijd.

Bijna alle tweeverdieners en alleenstaande werkende ouders (en sommige uitkeringsgerechtigden) komen in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u nakijken op de website van de Belastingdienst.

Dat hangt af van:

 • in welke gemeente u woont
 • welke locatie u kiest
 • het aantal gewenste dagen
 • uw inkomen
 • of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Dit wordt uitgelegd op de pagina Tarieven.

U kunt uw kind vanaf de geboorte vrijblijvend inschrijven via onze website. Deze inschrijving verplicht u tot niets. Uw kind wordt met 1-jarige leeftijd als inschrijfdatum op de wachtlijst gezet van de locatie(s) en dagdelen van uw keuze.

Mocht uw voorkeur voor locatie(s) en/of dagdelen veranderen, dan kunt u opnieuw inloggen met het verkregen wachtwoord bij inschrijving via de ouderlogin op onze website en dit aanpassen.

Na inschrijving via onze website, ontvangt u automatisch een bevestiging via de e-mail. De planning en plaatsing op onze locaties gebeurt centraal door de medewerkers van de klantenservice.

Zodra de medewerker van de klantenservice u een aanbod tot plaatsing kan doen, neemt zij telefonisch en/of via de e-mail contact met u op. Zorgt u er dan voor dat uw telefoonnummer(s) en e-mailadres klopt.

Hoelang u en uw kind moeten wachten op een plekje, is voor ons moeilijk te zeggen. Dit hangt namelijk af van de locatie, de leeftijd van uw kind, de leeftijd van de andere kinderen op de groep en wachtlijst, de dagen van uw voorkeur en onze voorrangsregels.

Onze voorrangsregels zijn:

 1.  Sociaal Medische Indicatie: kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, worden bovenaan de wachtlijst geplaatst.
 2. Wisseling van dagen, groep of locatie, of uitbreiding van de plaats: wanneer ouders van reeds geplaatste kinderen, om welke reden dan ook, graag ruilen van dag, groep of locatie, of de plaats willen uitbreiden met een extra dag, dan krijgen zij voorrang op nieuwe klanten/kinderen.
 3. Tweede kinderen of volgende kinderen: wanneer ouders van een reeds geplaatst kind een tweede kind krijgen (of meer), dan geven wij dit kind/deze kinderen voorrang.
 4. Kinderen die deelnemen aan programma’s van JES Rijnland.
 5. Geheel nieuwe plaatsing: wanneer op de wachtlijst geen kinderen met voorrang staan, worden kinderen van de reguliere wachtlijst geplaatst. De gewenste startdatum en inschrijfdatum zijn dan bepalend voor de volgorde op die wachtlijst.

Vanwege al deze factoren is het voor ons moeilijk om een indicatie te geven van uw wachttijd.

Load More

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan: 088 3043043.