Ouders over SPL

Een mooie 8 hebben SPL, SJWB en SPH gemiddeld gekregen in het vorig jaar gehouden klanttevredenheidonderzoek. In een uitgebreide vragenlijst werd ouders onder meer gevraagd hoe tevreden ze zijn over de locatie, de opvang van hun kind en de Klantenservice. In totaal hebben 331 ouders/verzorgers de enquête ingevuld. Dit is een respons van 33%. Laag helaas, terwijl de mening van ouders juist een belangrijke voedingsbodem is voor ons beleid.

In de buurt

Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de doorslaggevende reden waarom mensen voor een bepaalde locatie kiezen is, dat deze in de buurt is. 78 procent van de ondervraagden geeft dit aan. Deze hoge score past uitstekend in het beleidsvoornemen van SPL om zich nadrukkelijk als eerste lijn wijkvoorziening te presenteren.  Ook de nabijheid van een school werd meerdere keren als zijn van groot belang aangegeven.

Spelen en leren

Tachtig procent van de invullers vindt het belangrijk dat haar of zijn kind met andere kinderen leert omgaan. Het leren en ontwikkelen is voor 69 procent een reden en 67 procent ziet de peuterspeelzaal/peuteropvang als een goede voorbereiding op de basisschool.

15 procent laat zijn of haar kind naar de opvang gaan omdat hij of zij moet werken of om even tijd te hebben voor andere zaken. Dit beeld wordt enigszins vertekend omdat de bso’s hier beide honderd procent scoren. Voor de peuterspeelzalen is de score dus in werkelijkheid lager.

Uitstraling

De punten die de locaties krijgen voor zaken als uitstraling, hygiëne en sfeer liggen dicht bij elkaar. Slechts een onvoldoende is gegeven en wel aan Floddertje in het voormalig buurthuis Pancrat in Leiden. Begrijpelijk, want tijdens de looptijd van de enquête was de verbouwing van het pand nog in volle gang. Inmiddels is de verbouwing weer achter de rug en hebben wij er in Leiden een erg mooie peuterspeelzaal aan overgehouden.

Opmerkelijk is ook dat bso De Strandjutter in Noordwijk erg gewaardeerd wordt vanwege de uitstraling van de locatie, de sfeer en de veiligheid.

Website

Bij de vragen over het kantoor, de informatie en plaatsing viel het op dat mensen de website wat onoverzichtelijk vonden. Dit heeft er in geresulteerd dat we nu een nieuwe website hebben.

In het najaar van 2017 houdt SPL opnieuw een klanttevredenheidonderzoek onder alle ouders/verzorgers van kinderen die onze locaties bezoeken.

Share